หน้าที่
หัวข้ออื่นๆนอกเหนือเมนูด้านซ้าย
E-Service
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเมืองหงส์
เปิดอ่าน
    ๑.  แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบสุขภาพ
    ๒.  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
    ๓.  ตารางโอนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
    ๔.  บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเมืองหงส์
 


คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
โครงสร้างคณะกรรมการบริหารกองทุน ฯ
 
นางเศรนี   บุญเหลี่ยม
ประธานกรรมการ
 

นายณรงค์ บุญเหลี่ยม
รองประธานกรรมการ

นายบุญเลิศ ไชยชิต
รองประธานกรรมการ

นายวิวรรธน์   หงส์มาลา
กรรมการ

นายทองนาค    ศรีถนัด
กรรมการ

นายบุญเหลือ    สุจิต
กรรมการ

นางบุญตา    นงนวล
กรรมการ

นายชั้น    จุลหงส์
กรรมการ

นายสว่าง    โทนหงส์สา
กรรมการ

นาย.............
กรรมการ

นาง.................
กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรี สันติวัฒน์   ศรีสมุทร
กรรมการ

นางสาวรุ่งราตรี   เดชจงกล
กรรมการ

นายสมใจ   พลอ่อนสา
กรรมการ
 
Download File  View File
 
 
 
 
 
 
 นางเศรนี บุญเหลี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลเมืองหงส์
 
เช็คเมล์
คลิกและตอบแบบสอบถามออนไลน์
หน่วยงาน/บริษัท/ห้าง/ร้าน ประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกกับเทศบาลตำบลเมืองหงส์
นายกเทศมนตรี/คณะผู้บริหาร/ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง เทศบาลตำบลเมืองหงส์
เช็คเมล์
ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ
รวมข้อทักท้วงของ สตง. ที่ควรศึกษาสำหรับท้องถิ่น
กำลังหางานทำ คลิกที่นี่เลย
ช่องทางบริการประชาชน  ศูนย์ดำรงธรรม
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ล่าสุด
facebook  เมืองหงส์ หรือ QR Code  ด้านล่าง
ต้องสแกนโดย App  QR Code
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ตรวจสอบสภาพดินฟ้าอากาศ กับกรมอุตุนิยมวิทยา
โหลดเพลงสำคัญในราชพิธี
สร้างอาชีพ 108 ทางเลือก ด้วยตัวเราเอง
อ่านข้อมูลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเมืองหงส์
คำนวณระยะทางได้ที่นี่ครับ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ดูผลงานรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย
รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ - สักสยามินทร์
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
สรุปข่าวมติคณะรัฐมนตรี
สโมสรฟุตบอลร้อยเอ็ดยูไนเต็ด
ใบตรวจผล สลากกินแบ่งรัฐบาล
สมัครงาน