หน้าที่
หัวข้ออื่นๆนอกเหนือเมนูด้านซ้าย
E-Service
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองหงส์

ทำเนียบบุคลากร


(นางบุญตา  นงนวล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองหงส์
(นางมยุรี   ถนัดค้า)
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ(นางวารุณี   หงส์ทองคำ)
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ(นางสาวมัชฌิมา   ชารีวรรณ)
พยาบาลวิชาชีพ(นางสาวบุษดี   บรรณสิทธิ์)
พนักงานบันทึกข้อมูล(นางสมจิตร   พันธุ์พานิชย์)
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง

                      โทรศัพท์ติดต่อ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองหงส์      043-561341
นางบุญตา  นงนวล                     081-0588445
นางมยุรี   ถนัดค้า                       081-3202499
นางวารุณี   หงส์ทองคำ              081-1172573
นางสาวมัชฌิมา   ชารีวรรณ      081-3206422
นางสาวบุษดี   บรรณสิทธิ์         081-3205169
นางสมจิตร   พันธุ์พานิชย์         086-1114819
 

 
 
 
 
 
 
 นางเศรนี บุญเหลี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลเมืองหงส์
 
เช็คเมล์
คลิกและตอบแบบสอบถามออนไลน์
หน่วยงาน/บริษัท/ห้าง/ร้าน ประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกกับเทศบาลตำบลเมืองหงส์
นายกเทศมนตรี/คณะผู้บริหาร/ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง เทศบาลตำบลเมืองหงส์
เช็คเมล์
ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ
รวมข้อทักท้วงของ สตง. ที่ควรศึกษาสำหรับท้องถิ่น
กำลังหางานทำ คลิกที่นี่เลย
ช่องทางบริการประชาชน  ศูนย์ดำรงธรรม
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ล่าสุด
facebook  เมืองหงส์ หรือ QR Code  ด้านล่าง
ต้องสแกนโดย App  QR Code
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ตรวจสอบสภาพดินฟ้าอากาศ กับกรมอุตุนิยมวิทยา
โหลดเพลงสำคัญในราชพิธี
สร้างอาชีพ 108 ทางเลือก ด้วยตัวเราเอง
อ่านข้อมูลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเมืองหงส์
คำนวณระยะทางได้ที่นี่ครับ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ดูผลงานรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย
รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ - สักสยามินทร์
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
สรุปข่าวมติคณะรัฐมนตรี
สโมสรฟุตบอลร้อยเอ็ดยูไนเต็ด
ใบตรวจผล สลากกินแบ่งรัฐบาล
สมัครงาน