หน้าที่
หัวข้ออื่นๆนอกเหนือเมนูด้านซ้าย
E-Service
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 

           เทศบาลตำบลเมืองหงส์ ตั้งอยู่ในเขตตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบลเมืองหงส์ และได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหงส์ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๐  และ ได้รับการจัดตั้งเปลี่ยนแปลง ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเมืองหงส์ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒

ทำเนียบสภาตำบลเมืองหงส์
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหงส์

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1  นายประชัน    หงส์ใส    2 ก.พ. 2540-3 ก.พ. 2541
2  นายสวัสดิ์     หงส์สิงห์   15 พ.ค. 2541-4 ส.ค. 2541
3  นายธนพล    หาญลือ   14 ส.ค. 2541-10 พ.ค. 2544
4  นายพิบูลย์    ศึกสงคราม  4 ก.ค. 2544-17 มิ.ย. 2546

 
ทำเนียบองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหงส์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหงส์

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1  นายพิบูลย์    ศึกสงคราม   18 มิ.ย. 2546 - 22 มิ.ย. 2548
2  นายสุทธิชาติ   ใหญ่แก่นทราย  9 ก.ย. 2548 - 31 ก.ค. 2552


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหงส์
 
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1 น.ส.วัฒนา   กุสุมาลย์(ขวัญแก้ว) 16 เม.ย. 2540-29 ก.พ. 2547
2 นายวีระพจน์   ผ่านจังหาร     1 เม.ย. 2547-26 ต.ค. 2552  


ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหงส์

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1  นายเพิ่ม    ใสงาม  10 มิ.ย. 2540-10 พ.ค. 2544
2  นายอำพันธ์ ชารีวรรณ    4 ก.ค. 2544-31 ก.ค. 2552
 
 
ทำเนียบเทศบาลตำบลเมืองหงส์
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองหงส์
(ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเมืองหงส์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2552)
 
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1  นางเศรนี   บุญเหลี่ยม   7 มี.ค. 2553-6 มี.ค. 2557
2  นางเศรนี   บุญเหลี่ยม   19 เม.ย. 2557-ปัจจุบัน


ปลัดเทศบาลตำบลเมืองหงส์

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1  นายวีระพจน์   ผ่านจังหาร    27 ต.ค. 2552-30 ก.ย. 2555
2  ว่าที่ร้อยตรี สันติวัฒน์  ศรีสมุทร  1 ต.ค. 2555-ปัจจุบัน


ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์          

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1  นายนิกร    ศรีชำนาญ   23 เม.ย. 2553-6 มี.ค. 2557
2  นายทองนาค  สีถนัด    27 พ.ค. 2557-ปัจจุบัน
 
 
 
 
 
 
 นางเศรนี บุญเหลี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลเมืองหงส์
 
เช็คเมล์
คลิกและตอบแบบสอบถามออนไลน์
หน่วยงาน/บริษัท/ห้าง/ร้าน ประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกกับเทศบาลตำบลเมืองหงส์
นายกเทศมนตรี/คณะผู้บริหาร/ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง เทศบาลตำบลเมืองหงส์
เช็คเมล์
ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ
รวมข้อทักท้วงของ สตง. ที่ควรศึกษาสำหรับท้องถิ่น
กำลังหางานทำ คลิกที่นี่เลย
ช่องทางบริการประชาชน  ศูนย์ดำรงธรรม
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ล่าสุด
facebook  เมืองหงส์ หรือ QR Code  ด้านล่าง
ต้องสแกนโดย App  QR Code
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ตรวจสอบสภาพดินฟ้าอากาศ กับกรมอุตุนิยมวิทยา
โหลดเพลงสำคัญในราชพิธี
สร้างอาชีพ 108 ทางเลือก ด้วยตัวเราเอง
อ่านข้อมูลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเมืองหงส์
คำนวณระยะทางได้ที่นี่ครับ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ดูผลงานรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย
รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ - สักสยามินทร์
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
สรุปข่าวมติคณะรัฐมนตรี
สโมสรฟุตบอลร้อยเอ็ดยูไนเต็ด
ใบตรวจผล สลากกินแบ่งรัฐบาล
สมัครงาน