โปรดอย่าลืม วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562  เข้าคูหาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โปรดตรวจสอบสิทธิของท่าน ณสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ,สำนักงานทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่มีภูมิลำเนาอยู่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 
รูปวงกลม ตอนกลางมีรูปพญาหงส์ และพู่ระย้า สื่อความหมาย ดังนี้
            รูปพญาหงส์  หมายถึง   ในอดีตกาลมีหงส์คำมาเล่นน้ำที่หนองลอยจำนวนหนึ่งตัว เป็นที่สวยงาม สง่า  และมีแสงทองส่องเป็นประกายเป็นที่ประทับตราตรึงใจของชาวบ้าน  จึงได้ตั้งชื่อบ้านเมืองว่า  “บ้านเมืองหงส์” มาตั้งแต่สมัยอดีตกาลและชุมชนบ้านเมืองหงส์ เป็นประตูเมือง ที่ ๑๑ ของเมืองสาเกตนคร ปัจจุบันคือจังหวัดร้อยเอ็ด และมีการสืบทอดนามสกุลที่มี คำว่า “หงส์” หลายสกุล ดังนั้น จึงได้กำหนดใช้ตราสัญลักษณ์ “รูปพญาหงส์”เป็นตราสัญลักษณ์ของ เทศบาลตำบลเมืองหงส์   อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
            พู่ระย้า  หมายถึง  ความสามัคคี ความกลมเกลียว และความเจริญในบ้านเมือง
 
 
 
 
 
 
 นางเศรนี บุญเหลี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลเมืองหงส์
 
หน่วยงาน/บริษัท/ห้าง/ร้าน ประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกกับเทศบาลตำบลเมืองหงส์
นายกเทศมนตรี/คณะผู้บริหาร/ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง เทศบาลตำบลเมืองหงส์
เช็คเมล์
ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ
รวมข้อทักท้วงของ สตง. ที่ควรศึกษาสำหรับท้องถิ่น
กำลังหางานทำ คลิกที่นี่เลย
ช่องทางบริการประชาชน  ศูนย์ดำรงธรรม
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ล่าสุด
facebook  เมืองหงส์ หรือ QR Code  ด้านล่าง
ต้องสแกนโดย App  QR Code
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ตรวจสอบสภาพดินฟ้าอากาศ กับกรมอุตุนิยมวิทยา
โหลดเพลงสำคัญในราชพิธี
สร้างอาชีพ 108 ทางเลือก ด้วยตัวเราเอง
อ่านข้อมูลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเมืองหงส์
คำนวณระยะทางได้ที่นี่ครับ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ดูผลงานรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย
รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ - สักสยามินทร์
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
สรุปข่าวมติคณะรัฐมนตรี
สโมสรฟุตบอลร้อยเอ็ดยูไนเต็ด
ใบตรวจผล สลากกินแบ่งรัฐบาล
สมัครงาน