หน้าที่
หัวข้ออื่นๆนอกเหนือเมนูด้านซ้าย
E-Service
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 
สภาพทั่วไป
              “ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองหงส์ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน   จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอจตุรพักตรพิมาน อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน ประมาณ ๗ กิโลเมตร และตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ ๓๔ กิโลเมตร

เนื้อที่และอาณาเขต
              “ เทศบาลตำบลเมืองหงส์ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๖๓.๖๔ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๓๙,๗๗๕ ไร่    มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
-ทิศเหนือ            ติดต่อกับอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
-ทิศใต้                 ติดต่อกับตำบลดู่น้อย และตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
-ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
-ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
 
ภูมิประเทศ
               สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลเมืองหงส์ เป็นที่ราบสูง โล่ง ลักษณะดิน ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนดินทราย มีดินเค็มเป็นบางพื้นที
 
เขตการปกครอง
               เทศบาลตำบลเมืองหงส์ แบ่งเป็น ๒ เขตการเลือกตั้ง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด ๑๗ หมู่บ้าน
กำนันตำบลเมืองหงส์ ชื่อ นายวิวรรธน์   หงส์มาลา (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๕ )
มีสารวัตรกำนัน ๒ ท่าน คือ นายสุภินันท์   บัวเมืองเก่า และ นายอำพันธ์ ชารีวรรณ 
แพทย์ประจำตำบลคือ นายประกอบ   โทนหงส์ษา
หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองหงส์  ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ นายสว่าง    โทนหงส์ษา มีผู้ใหญ่บ้าน ๒ คน ได้แก่
นายฉัตร พันเสนา และ นางสาวรุ่งราตรี เดชจงกล
หมู่ที่ ๒ บ้านเมืองหงส์ ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ นายนิยม   มหาหงส์ มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ๒ คน ได้แก่
                             นายสุชาติ   ม่วงแก้ว และ นางจันทรา   ข่าขันมะลี 
หมู่ที่ ๓ บ้านหนองคู   ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายมวล   อุปแก้ว มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ๒ คน ได้แก่
                             นายทองคูณ   หงส์พันธ์ และ นายทองล้วน   หงส์วิลัย
หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสระพัง ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ นายวัชรินทร์   หงส์เอก มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ๒ คน ได้แก่
                             นายสมบัติ   สมเสนาะ   และ นายสมาน   ขาวสลับ
หมู่ที่ ๕ บ้านโคกกลาง ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ นายทองม้วน   วิเชียรรมย์   มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ๒ คน ได้แก่
                             นายวราวุฒิ   หงส์พันธ์ และ นายประครองศิลป์    หงส์ชารี
หมู่ที่ ๖ บ้านโคกชาด ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ นายสมใจ   พลอ่อนสา มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ๒ คน ได้แก่
                             นายณัฐพงษ์   สังนัน   และ นางสาวน้ำฝน   ฤทธิ์ธาโย
หมู่ที่ ๗ บ้านดอนมะหรี่ ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ นายสาคร   จิตพล   มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ๒ คน ได้แก่
                             นายบัญดิษฐ์   ปิยะนารถ และ นายสมหมาย   บุญทา
หมู่ที่ ๘ บ้านโนนขมิ้น ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ นายสุทิน   อำพินธ์   มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ๒ คน ได้แก่
                             นายไพศาล   แสงวาโท และ นายมณเฑียร   จุปะมะตัง
หมู่ที่ ๙ บ้านไม้ล่าว ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ นายนพรัตน์   ศรีจันทร์ มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ๒ คน ได้แก่
                             นายคำร้อย   ปาสานะโม และ นางสาวราตรี   แก้วกงพาน
หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวหนอง ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ นายสมมิตร   พันธ์พาณิชย์ มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ๒ คน ได้แก่
                             นายอุดร  บุญสีลา  และ นายวิลัย   สุตะโท
หมู่ที่ ๑๑ บ้านหัวฝาย ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ นางสง่า บุญเหลี่ยม มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ๒ คน ได้แก่
                             นายทองจันทร์   โทนหงส์ษา และ นางสาวศิริยา   วงศ์สนิท
หมู่ที่ ๑๒ บ้านค่ายเสรี ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ นายสมพงษ์   ขันสีโพ   มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ๒ คน ได้แก่
                             นางอาลัย   บุญหนัก   และ นายคำพัด   บุญสีลา
หมู่ที่ ๑๓ บ้านวังโดน ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ นายคำพันธ์   มาทะวงค์ มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ๒ คน ได้แก่
                             นายสำลี   บุญเหลี่ยม และ นายบุญมี   จุลหงส์
หมู่ที่ ๑๔ บ้านใหม่ประสาทพร ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสุวรรณ ประจุดทะเนย์ มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ๒ คน ได้แก่
                             นายอุดม   หงส์จุมพล และ นายดำรงค์   จุลหงส์
หมู่ที่ ๑๕ บ้านเมืองหงส์ ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ นายวิวรรธน์ หงส์มาลา มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ๒ คน ได้แก่
                             นายคมเพชร   เฉวี่ยงหงส์ และ นางพิสมัย   กุนอก
หมู่ที่ ๑๖ บ้านเมืองหงส์ ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ นายบุญช่วย    พันดวง     มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ๒ คน ได้แก่
                             นายชัยชิต  ชัยสูงเนิน    และ นางสาวทองม้วน  หงส์วิลัย
หมู่ที่ ๑๗ บ้านไม้ล่าว ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ นายสุบิน   แทนหลาบ มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ๒ คน ได้แก่
                             นายสว่าง   แก้วกงพาน และ นายสมบัติ   หงส์พิพิธ
  
 ประชากร 
 
 
( ข้อมูล ณ  วันที่ 8   เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 )
                เทศบาลตำบลเมืองหงส์ มีประชากรทั้งสิ้น  7,274 คน แยกเป็น ชาย จำนวน 3,592 คน
หญิง จำนวน   3,682 คน   มีความหนาแน่นเฉลี่ย 114.29  คน/ตารางกิโลเมตร มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,930 ครัวเรือน
หมู่ที่ 1    บ้านเมืองหงส์         จำนวนครัวเรือน      213  ครัวเรือน   ประชากร   ชาย   379     หญิง   407      รวมจำนวนประชากร    786  คน
หมู่ที่ 2    บ้านเมืองหงส์         จำนวนครัวเรือน      133  ครัวเรือน   ประชากร   ชาย   192     หญิง   218      รวมจำนวนประชากร    410  คน
หมู่ที่ 3    บ้านเมืองหงส์         จำนวนครัวเรือน        63  ครัวเรือน   ประชากร   ชาย   109     หญิง   111      รวมจำนวนประชากร    220  คน
หมู่ที่ 4    บ้านเมืองหงส์         จำนวนครัวเรือน        65  ครัวเรือน   ประชากร   ชาย     95     หญิง     91      รวมจำนวนประชากร    186  คน
หมู่ที่ 5    บ้านเมืองหงส์         จำนวนครัวเรือน      171  ครัวเรือน   ประชากร   ชาย    298    หญิง   311      รวมจำนวนประชากร    609  คน
หมู่ที่ 6    บ้านเมืองหงส์         จำนวนครัวเรือน        52  ครัวเรือน   ประชากร   ชาย    120    หญิง   109      รวมจำนวนประชากร    229  คน
หมู่ที่ 7    บ้านเมืองหงส์         จำนวนครัวเรือน      175  ครัวเรือน   ประชากร   ชาย    349    หญิง   362      รวมจำนวนประชากร    711  คน
หมู่ที่ 8    บ้านเมืองหงส์         จำนวนครัวเรือน        43  ครัวเรือน   ประชากร   ชาย      97    หญิง     86      รวมจำนวนประชากร    183  คน
หมู่ที่ 9    บ้านเมืองหงส์         จำนวนครัวเรือน      123  ครัวเรือน   ประชากร   ชาย    237    หญิง   308      รวมจำนวนประชากร    545  คน
หมู่ที่ 10  บ้านเมืองหงส์         จำนวนครัวเรือน        84  ครัวเรือน   ประชากร   ชาย    180    หญิง   172      รวมจำนวนประชากร    352  คน
หมู่ที่ 11  บ้านเมืองหงส์         จำนวนครัวเรือน        92  ครัวเรือน   ประชากร   ชาย    179    หญิง   168      รวมจำนวนประชากร    347  คน
หมู่ที่ 12  บ้านเมืองหงส์         จำนวนครัวเรือน        93  ครัวเรือน   ประชากร   ชาย    196    หญิง   204      รวมจำนวนประชากร    400  คน
หมู่ที่ 13  บ้านเมืองหงส์         จำนวนครัวเรือน        87  ครัวเรือน   ประชากร   ชาย    153    หญิง   155      รวมจำนวนประชากร    308  คน
หมู่ที่ 14  บ้านเมืองหงส์         จำนวนครัวเรือน        70  ครัวเรือน   ประชากร   ชาย    131    หญิง   118      รวมจำนวนประชากร    249  คน
หมู่ที่ 15  บ้านเมืองหงส์         จำนวนครัวเรือน      113  ครัวเรือน   ประชากร   ชาย    220    หญิง   197      รวมจำนวนประชากร    417  คน
หมู่ที่ 16  บ้านเมืองหงส์         จำนวนครัวเรือน      182  ครัวเรือน   ประชากร   ชาย    317    หญิง   310      รวมจำนวนประชากร    627  คน
หมู่ที่ 17  บ้านเมืองหงส์         จำนวนครัวเรือน      171  ครัวเรือน   ประชากร   ชาย    340    หญิง   355      รวมจำนวนประชากร    695  คน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองหงส์
โดยการนำของ นางเศรนี    บุญเหลี่ยม   นายกเทศมนตรีตำบลเมืองหงส์
รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองหงส์ คนที่หนึ่ง นายถวัลย์   หงส์เอก
รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองหงส์ คนที่สอง นายอภิชาติ   อาษาศรี
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเมืองหงส์ นายสฤษดิ์   น้อยใย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเมืองหงส์ นายยรรยง   หงส์ชารี
 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์
 
เขตที่ ๑ 
๑.     นายทองนาค   สีถนัด           ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์
๒.     นายปานทอง   หงส์วิลัย       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์
๓.     นายชัยวัลย์   หงส์พิพิธ         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์
๔.     นายประยูร   ชมภูสอ            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์
๕.     นายอุดร   หงส์จุมพล            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์
๖.     ร้อยตรี วันรัตน์    หงส์คำภา   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์
 
เขตที่ ๒

๑.     นายทวี   อุปแก้ว                   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์
๒.     นายคำพัฒน์    หงส์ชารี         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์
๓.     นายหมั่น    วิเลศ                   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์   
๔.     นายสมาน   คะเณวัน             สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์
๕.     นายสุวิทย์   ศรีโยธา             สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์
๖.     นายสำราญ   มาวงษ์              สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์
 
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลเมืองหงส์
 
ว่าที่ร้อยตรี สันติวัฒน์  ศรีสมุทร          ปลัดเทศบาลตำบลเมืองหงส์
จ.อ.อภิชาติ   ไชยสีดา                         รองปลัดเทศบาลตำบลเมืองหงส์
นางกาญนา   คุณพิภาค                       หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาววรุณี   ปิยะนารถ                     นักวิชาการ การเงินและบัญชี รักษาการ หัวหน้ากองคลัง
จ.อ.อภิชาติ    ไชยสีดา                       รองปลัดเทศบาล รักษาการ หัวหน้ากองช่าง
นางอัญชลี   จุลหงส์                            หัวหน้ากองการศึกษา
สิบเอก สุพจน์    สูงพล                        หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายสุระสิทธิ์    หงส์จุมพล                   หัวหน้าฝ่ายธุรการ
 
 
 
 
 
 
 
 นางเศรนี บุญเหลี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลเมืองหงส์
 
เช็คเมล์
คลิกและตอบแบบสอบถามออนไลน์
หน่วยงาน/บริษัท/ห้าง/ร้าน ประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกกับเทศบาลตำบลเมืองหงส์
นายกเทศมนตรี/คณะผู้บริหาร/ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง เทศบาลตำบลเมืองหงส์
เช็คเมล์
ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ
รวมข้อทักท้วงของ สตง. ที่ควรศึกษาสำหรับท้องถิ่น
กำลังหางานทำ คลิกที่นี่เลย
ช่องทางบริการประชาชน  ศูนย์ดำรงธรรม
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ล่าสุด
facebook  เมืองหงส์ หรือ QR Code  ด้านล่าง
ต้องสแกนโดย App  QR Code
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ตรวจสอบสภาพดินฟ้าอากาศ กับกรมอุตุนิยมวิทยา
โหลดเพลงสำคัญในราชพิธี
สร้างอาชีพ 108 ทางเลือก ด้วยตัวเราเอง
อ่านข้อมูลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเมืองหงส์
คำนวณระยะทางได้ที่นี่ครับ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ดูผลงานรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย
รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ - สักสยามินทร์
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
สรุปข่าวมติคณะรัฐมนตรี
สโมสรฟุตบอลร้อยเอ็ดยูไนเต็ด
ใบตรวจผล สลากกินแบ่งรัฐบาล
สมัครงาน