หน้าที่
หัวข้ออื่นๆนอกเหนือเมนูด้านซ้าย
E-Service
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
 เทศบาลตำบลเมืองหงส์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจตุรพักตรพิมาน จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า" ตามพระราชปณิธานฯ ศาสตราจารย์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางเศรนี บุญเหลี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลเมืองหงส์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมี จ.อ.อภิชาติ ไชยสีดา รองปลัดเทศบาลตำบลเมืองหงส์ กล่าวรายงานการดำเนินงานโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสุระชัย นพไธสงค์ ปศุสัตว์อำเภอจตุรพักตรพิมาน เป็นวิทยากรฯ ซึ่งกลุ่มเป้าหมาได้แก่อาสาสมัครอาสาสมัครปศุสัตว์ จำนวน 20 คน ประชาชนที่เลี้ยงสุนัขและแมวที่สนใจในเขตเทศบาลตำบลเมืองหงส์ จำนวน 100 คน   ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ ไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า และให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และการเลี้ยงสุนัขอย่างถูกวิธี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นางเศรนี บุญเหลี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลเมืองหงส์
 
เช็คเมล์
คลิกและตอบแบบสอบถามออนไลน์
หน่วยงาน/บริษัท/ห้าง/ร้าน ประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกกับเทศบาลตำบลเมืองหงส์
นายกเทศมนตรี/คณะผู้บริหาร/ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง เทศบาลตำบลเมืองหงส์
เช็คเมล์
ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ
รวมข้อทักท้วงของ สตง. ที่ควรศึกษาสำหรับท้องถิ่น
กำลังหางานทำ คลิกที่นี่เลย
ช่องทางบริการประชาชน  ศูนย์ดำรงธรรม
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ล่าสุด
facebook  เมืองหงส์ หรือ QR Code  ด้านล่าง
ต้องสแกนโดย App  QR Code
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ตรวจสอบสภาพดินฟ้าอากาศ กับกรมอุตุนิยมวิทยา
โหลดเพลงสำคัญในราชพิธี
สร้างอาชีพ 108 ทางเลือก ด้วยตัวเราเอง
อ่านข้อมูลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเมืองหงส์
คำนวณระยะทางได้ที่นี่ครับ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ดูผลงานรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย
รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ - สักสยามินทร์
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
สรุปข่าวมติคณะรัฐมนตรี
สโมสรฟุตบอลร้อยเอ็ดยูไนเต็ด
ใบตรวจผล สลากกินแบ่งรัฐบาล
สมัครงาน