หน้าที่
หัวข้ออื่นๆนอกเหนือเมนูด้านซ้าย
E-Service
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการเผยแพร่ผลงานสถานศึกษา (บัณฑิตน้อย) ประจำปีงบประมาณ 2562

      ประมวลภาพกิจกรรมโครงการเผยแพร่ผลงานสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562  (บันฑิตน้อย)   วันศุกร์ที่ 29  มีนาคม  พ.ศ.2562  ณ เทศบาลตำบลเมืองหงส์  มีเด็กระดับปฐมวัยที่ผ่านการเตรียมความพร้อม จากทั้ง 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองหงส์ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้ล่าว)  จำนวน 54 คน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยชุมชน ปีงบประมาณ2562 วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2562

      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยชุมชน ปีงบประมาณ2562 วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ เทศบาลตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีกลุ่มเป้าหมายอาสาสมัครจากทั้ง 17 หมุู่บ้าน กำหนดการเริ่มตั้งแต่ เวลา 08.00 -16.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก นางเศรนี  บุญเหลี่ยม  นายกเทศมนตรีตำบลเมืองหงส์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมฯ และกล่าวรายงานโดย ว่าที่ ร.ต.สันติวัฒน์   ศรีสมุทร  ปลัดเทศบาลตำบลเมืองหงส์  ส่วนวิทยากรในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้แก่ 1. นาย ธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด บรรยายในหัวข้อ "สถานการณ์ขยะมูลฝอยจังหวัดร้อยเอ็ด"  2.เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ บรรยายในหัวข้อ "องค์ประกอบของขยะมูลฝอยในชุมชน การคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางและรูปแบบการนำกลับมาใช้ประโยชน์ ด้วยหลัก 3Rs-(Reduce Reuse Recycle)  3.ภาคบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติการ "กิจกรรมเสริมสร้างชุมชนปลอดขยะอย่างยั่งยืน" โดยแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ ฐานละ 1 ชั่วโมง  ฐานที่ 1 กิจกรรมการเรียนรู้ การลด คัดแยก และรูปแบบการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ โดยเทศบาลตำบลปทุมรัตต์   ฐานที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้ การทำปุ๋ยหมัก/น้ำหมักจากขยะอินทรีย์ โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด  ฐานที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้ กองทุนขยะเพื่อฌาปณกิจสงเคราะห์ ฯ โดยเทศบาลตำบลปทุมรัตต์
เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ บ้านเมืองหงส์ ประจำปี 2562

       งานประเพณีเอาบุญผะเหวดฟังเทศน์มหาชาติ ของชาวบ้านเมืองหงส์และหมู่บ้านใกล้เคียง ประจำปี 2562 ได้ร่วมกันจัดขึ้นในวันที่ 9-10-11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 โดยในวันที่ 9 มีพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ำ(แห่พระอุปคุต) ขึ้นประทับบนหอพระอุปคุต วันที่ 10 มีพิธีเชิญผะเหวดเข้าเมือง (แห่ผะเหวด) และวันที่ 11 เริ่มจากเวลาสี่นาฬิกา หรือประมาณตี4 ก็มีพิธีสักการะพระอุปคุตและแห่เข้าพันก้อนเวียนรอบบริเวณวัดจำนวน 3 รอบ และต่อด้วยฟังเทศน์มหาชาติ และมีการแห่กัณฑ์จอบกันหลอน ไปจนถึงเวลาประมาณ 18.00น. เมื่อฟังเทศน์ฯครบทุกกัณฑ์แล้ว ก็จะมีพิธีสุดท้ายคือล้างธรรมมาส กำหนดคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้ ผิดพลาดประการใดต้องขอกราบอภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย แต่ขั้นตอนละเอียดจะมีอีกเยอะ จึงขอนำเสนอเพียงบางส่วน ถ้าท่านใดสนใจก็สามารถศึกษาค้นคว้าได้ตามบันทึกตำนานบุญประเพณีของชาวพุทธ มีให้ค้นคว้ามากมาย ในส่วนนี้จะขอนำเสนอเพียงคร่าวๆ และขอเชิญชมกิจกรรมประเพณีเอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติของชาวเมืองหงส์ ประจำปี 2562 ตามภาพที่ปรากฏด้านล่างนี้
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

      เทศบาลตำบลเมืองหงส์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจตุรพักตรพิมาน จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า" ตามพระราชปณิธานฯ ศาสตราจารย์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางเศรนี บุญเหลี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลเมืองหงส์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมี จ.อ.อภิชาติ ไชยสีดา รองปลัดเทศบาลตำบลเมืองหงส์ กล่าวรายงานการดำเนินงานโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสุระชัย นพไธสงค์ ปศุสัตว์อำเภอจตุรพักตรพิมาน เป็นวิทยากรฯ ซึ่งกลุ่มเป้าหมาได้แก่อาสาสมัครอาสาสมัครปศุสัตว์ จำนวน 20 คน ประชาชนที่เลี้ยงสุนัขและแมวที่สนใจในเขตเทศบาลตำบลเมืองหงส์ จำนวน 100 คน   ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ ไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า และให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และการเลี้ยงสุนัขอย่างถูกวิธี 
โครงการ อบจ.ร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ณ วัดหงส์สุวรรณาวาส

      โครงการ อบจ.ร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ พบประชาชน จัดเมื่อวันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณลานวัดหงส์สุวรรณาวาส  โดยประธานกล่าวเปิดงานได้แก่ นายทัศนัย  ไวยนิยมพงศ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  และกล่าวรายงานโดยนางเศรนี  บุญเหลี่ยม  ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองหงส์    ในโครงการนี้ อบจ.ร้อยเอ็ดได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง จัดบูทออกให้บริการประชาชนฟรี ได้แก่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการตรวจวัดความดัน ตรวจโรคทั่วไป เอ็กซเรย์ร่างกายฟรี  นวดแผนไทย หน่วยรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรี สินค้าราคาถูกจากสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด อุทยานการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด หน่วยรับชำระภาษีเคลี่ยนที่เกี่ยวกับภาษีโรงแรม ภาษีน้ำมัน กลุ่มสินค้าโอท็อปจากหมู่บ้านนวัตวิถี บ้านหัวฝายหมู่ที่ 11 ต.เมืองหงส์  สินค้าเกษตร พืชผักปลอดสารพิษ 
อาลัย นาวาตรีสมาน กุนัน (จ่าแซม) วีรบุรุษผู้สละชีพในถ้ำหลวง

      ประมวลภาพ พิธีพระราชทานเพลิงศพ นาวาตรีสมาน กุนัน  ณ ฌาปนสถานวัดหนองคู ตำบลเมืองหงส์ จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 7-14 กรกฎาคม พ. ศ.  2561
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป