หน้าที่
หัวข้ออื่นๆนอกเหนือเมนูด้านซ้าย
E-Service
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 
เจดีย์เมืองหงส์

เจดีย์เมืองหงส์          เจดีย์เมืองหงส์ ตั้งอยู่บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 2 ริมถนนสายบ้านเมืองหงส์ ไปบ้านหนองสระพัง  ตั้งอยู่ห่างจากสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองหงส์ ไปทางทิศเหนือ ระยะทาง 1.3 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สมัยทวารวดีและได้ขึ้นทะเบียนที่กรมศิลปากรเมื่อปี พ.ศ.2535 ข้อมูลเพิ่มศึกษาได้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติร้อยเอ็ด        ความเจริญรุ่งเรืองและความเสื่อมถอยเป็นเรื่องคู่กันเสมอในห้วงแห่งกาลเวลา ความเจริญสูงสุดในช่วงเวลาหนึ่งมีความสำคัญซักเพียงใดแต่ก็ต้องมีวันโรยลาไปดังเช่นวันนี้ที่ ปราสาทหินถิ่นแดนไปจะพาไปชมโบราณสถานเจดีย์เมืองสงห์ เจดีย์เก่าแก่สมัยทวารวดีแห่งเมืองร้อยเอ็ดที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ชาวเมืองหงส์ให้ความเลื่อมใสศรัทธากราบไหว้ เพราะเป็นพลังศรัทธาในร่มพระพุทธศาสนาแต่ปัจจุบันได้ร้างไปเพราะกาลเวลาทำให้โบราณสถานปรักหักพังไร้การเหลียวแลปล่อยให้รกร้างว่างเปล่า     ภาพถ่ายทางอากาศเมืองหงส์  เมืองโบราณสมัยทวารวดีตั้งอยู่ที่บ้านเมืองหงส์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอจตุรพักตรพิมาน จุดที่พบโบราณวัตถุโบราณสถานอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2  และหมู่ที่ 15 ของตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด มีลักษณะเป็นรูปวงรี มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 600 เมตร ปัจจุบันเหลือหลักฐานของคูเมืองอยู่เพียงบางส่วนเนื่องจากส่วนใหญ่ถูกไถปรับเพื่อทำที่ทำกินของราษฎร ภายในเมืองพบหลักฐานการอยู่อาศัยตั้งแต่สมัยก่อนประวัติสาสตร์ ได้แก่ เศษภาชนะดินเผาแบบเคลือบน้ำดินสีแดง ภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกมนุษย์ เศษขี้แร เป็นต้น บริเวณนอกเมืองด้านทิศเหนือห่างออกไปประมาณ 700 เมตร มีเจดีย์ตั้งอยู่ 1 องค์ มีชื่อเรียกว่า เจดีย์เมืองหงส์ ลักษณะเป็นเจดีย์ก่อด้วยอิฐสอดิน มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างยาวด้านละประมาณ 6 เมตร ที่ฐานก่อมุขยื่นออกทั้ง 4 ด้าน ปัจจุบันเหลือเพียงเฉพาะส่วนฐาน จากการขุดแต่งบูรณะโดยกรมศิลปากรเมื่อปี พ.ศ. 2535 ได้พบโบราณวัตถุที่เป็นแบบวัฒนธรรมทวารวดี คือ พระพุทธรูปสำริด    องค์เจดีย์ก่อด้วยอิฐ ก้อนอิฐมีแกลบผสม ลักษณะทั่วไปของแหล่งโบราณคดี บริเวณที่ตั้งบ้านเมืองหงส์เป็นหย่อมสันดอนลูกคลื่นระหว่างที่ราบเหนือทุ่งกุลา จุดที่ตั้งของชุมชนจะแทรกตัวลอนคลื่นต่างระดับเป้นขอบสูงด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกลดหลั่นลาดเทลงสู่หนองน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ได้แก่ หนองหงส์ลอย และ หนองใหญ่ ทางทิศใต้และทิศตะวันตกตามลำดับ สภาพดินจัดอยู่ในหน่วยดิน ชุดโคราช มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำความสามารถในการอุ้มน้ำเหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์หรือปลูกพืชไร่ที่มีความทนทานมากกว่าการทำนาข้าว ประชากรบ้านเมืองหงส์จัดอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-ลาว ประกอบการกสิกรรมเป็นอาชีพหลักดำรงชีพแบบเรียบง่ายโดยยึดคุณธรรมทางพุทธศาสนาและความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาเป็นมาตรบานการควบคุมและจัดระเบียบสังคมระดับหมู่บ้านให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข หลักฐานทางโบราณคดี ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นที่ทำให้เชื่อว่าบ้านเมืองหงส์เป็นชุมชนเก่าแก่ร่วมสมัยทวารวดีคือการพบหลักฐานทางโบรารสถานและโบราณวัตถุที่สามารถนำไปเทียบเคียงลักษณะเด่นเฉพาะยุคสมัยทวารวดีได้หลายรายการดังต่อไปนี้  ผังเมือง ชุมชนบ้านเมืองหงส์มีโครงสร้างผังเมืองรูปวงรี มีคูน้ำและคันดิน  1 ชั้น ล้อมรอบสมบูรณ์ตลอดแนว ขนาดความกว้างไม่แน่นอนเนื่องจากบางส่วนถูกบุกรุกบางส่วนได้รับการขุดลอกและตกแต่งคันดินสวยงามเป็นแหล่งน้ำอุปโภคของชุมชน

 

  1. โบราณสถาน ตั้งอยู่นอกเขตกำแพงเมืองด้านทิศเหนือ ห่างจากชุมชนประมาณ 700 เมตร เป็นเจดีย์ฐานเหลี่ยม ขนาดกว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ6x6x1.10 เมตร รูปทรงเหนือส่วนฐานไม่แน่ชัดเท่าที่พบเป็นเจดีย์ต่างระดับก่อด้วยอิฐขนาดใหญ่ เจดีย์ดังกล่าวได้รับการขุดแต่งปี พ.ศ. 2535 โดยหน่วยศิลปากรที่ 6 พิมาย

  2. โบราณวัตถุ การขุดแต่งเจดีย์ทำให้พบโบราณวัตถุสำคัญเฉพาะสมัยทวารวดี 2 รายการ คือ 3.1 พระพุทธรูปสำริด ขนาดความสูงประมาณ 13.7 เซนติเมตร เป้นพระพุทธรูปยืนครองจีวรห่มคลุมแนบลำตัวถึงข้อพระบาท พระกรทั้ง 2 ข้าง และพระบาทหักหายไป ปัจจุบันประดิษฐานที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติร้อยเอ็ด 3.2 ลูกแก้วน้ำข้าว เป็นลูกแก้วสีขาวใสขนาดไข่ทรงกลมเจาะรูร้อยเชือกได้ จำนวน 1 ลูก ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติร้อยเอ็ด นอกจากโบราณวัตถุที่นับเนื่องด้วยศาสนาแล้ว การขุดลอกหนองใหญ่ชายขอบกำแพงเมืองด้านทิศตะวันตก ยังได้พบ เสาไม้ทรงกลม ปลายแหลมทั้งหัวและท้าย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ซนติเมตร ยาว 3 เมตร จำนวน 8 ด้าน สันนิษฐานว่าคงเป็นเสาสะพานเพื่อประโยชน์ในการใช้น้ำสมัยโบราณ การตีความและการกำหนดอายุสมัย การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแห่ลงโบราณคดีบ้านเมืองหงส์ได้พบลักษณะที่เชื่อว่าจะเป็นชุมชนสมัยทวารวดีที่มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 13-16 หลักฐานที่ปรากฏได้แก่ โครงสร้างผังเมืองที่มีคูน้ำคันดินล้อมอบและองค์ประกอบแวดล้อมของเจดีย์ฐานเหลี่ยมย่อมุมบรรจุพระพุทธรูปสำริดปางประทับยืนครองจีวรห่อคลุมลักษณะดังกล่าวน่าจะได้รับอิทธิพลศิลปะสกุลช่างทวารวดียุคกลางซึ่งมีลักษณะพื้นเมืองผสมอยู่มาก พระพุทธรูปสำริดที่ขุดพบที่เจดีย์เมืองหงส์ ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติร้อยเอ็ด พระพุทธรูปขนาดความสูงประมาณ 13.7 เซนติเมตร มีพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทับยืน พระเกตุมาลาเป็นต่อมกลม ไม่มีพระรัศมี พระพักตร์เป็นรูปไข่ พระขนงต่อกันเป็นรูปปีกกา พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์หนา พระกรรณยาวถึงต้นพระศอ พระสอเป็นปล้อง ครองจีวรห่มคลุมแนบลำตัวถึงข้อพระบาท พระกรทั้ง 2 ข้าง และพระบาทหักหายไป กำหนดอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 12-13 ประวัติการขุดพบ สถานที่ขุดพบปัจจุบันเป็นที่นาของ ยาย ล่ำ เรียงศูนย์ อายุ 70 ปี ได้เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนบริเวณที่เป็นเจดีย์เมืองหงส์ในปัจจุบันเป็นเนินดิน เวลามีสัตว์เลี้ยงผ่านไปมาจะตกใจบริเวณนี้และวิ่งเป็นประจำ ยายล่ำ ได้ถางต้นไม้ใบหญ้าและปรับสภาพพื้นที่บริเวณเนินดินแห่งนี้เพื่อปลูกผักสวนครัวแต่ยิ่งขุดก็ยิ่งเจออิฐดินเผาแต่ยายล่ำก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักจนมีพระรูปหนึ่งอยู่บ้านน้อยตั้งอยู่ห่างจากเนินโบราณสถานแห่งนี้ไปทางทิศเหนือได้ฝันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ไปขุดหาในบริเวณแถบนี้ ท่านได้พาชาวบ้านกลุ่มหนึ่งมาขุดบริเวณที่เป็นเนินดินของยายล่ำจึงได้พบฐานเจดีย์โบราณและขุดพบพระพุทธรูปสำริดมาภายหลังได้มอบให้กรมศิลปากรนำไปเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติร้อยเอ็ด ภาพเจดีย์เมืองหงส์หลังได้รับการบูรณะเสร็จ ตำนานเมืองหงส์ บ้านเมืองหงส์เป็นหมู่บ้านเก่าแก่แห่งหนึ่ง ซึ่งต้องอยู่บริเวณที่ราบสูง ในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ห่างห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ 32 กิโลเมตร ตามตำนานและประวัติเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งได้กล่าวถึงประตุทางเข้าและเป็นเมืองบริวารของเมืองสาเกตนคร(จังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบัน) ซึ่งได้ระบุตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของเมืองเหล่านี้ คือ 1.เมืองฟ้าแดดสงยาง ปัจจุบันอยู่ที่อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2.เมืองศรีแก้ว ปัจจุบันอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 3.เมืองเชียงเหียน ปัจจุบันอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 4.เมืองไพร ปัจจุบันอยู่ที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 5.เมืองหงส์ ปัจจุบันอยู่ที่อำเภอจตุพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 6.เมืองทอง ปัจจุบันอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 7.เมืองบัว ปัจจุบันอยู่ที่อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 8.เมืองคอง ปัจจุบันอยู่ที่อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 9.เมืองเชียงขวาง ปัจจุบันอยู่ที่อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 10.เมืองเชียงดี ปัจจุบันอยู่ที่อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 11.เมืองเปือย ปัจจุบันอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ตามตำนานผู้ก่อตั้งบ้านเมืองหงส์ มีนามว่าท้าวหงส์ทอง ซึ่งมีพี่ชาย 2 คน คนแรกคือ ท้าวมืดครองอยู่ในเขตบ้านข่าใหญ่ แขวงอำเภอจตุรพักตรพิมาน คนที่ 2 คือท้าวพรหม ครองอยู่บ้านหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน ตระกูลนี้สืบเชื้อสายมาจากเมืองพนมเปญ ท้างหงส์ทองเป็นบุคคลที่มีความสามารถ มีความอยู่ยงคงกระพัน ฟันแทงไม่เข้า ในสมัยนั้นและละอาณาเขตเป็นอิสระปกครองตนเอง ถ้าใครมีความสามารถก็จะรวบรวมสมัครพรรคพวกได้เป็นจำนวนมาก และเข้าปกครองภายในเขตของตนและนำขณะขยายอาณาเขตให้กว้างใหญ่ไพศาล ตามความสามารถของหัวหน้าในหมู่บ้านแห่งนี้ ท้าวทองเป็นหัวหน้าได้นำหมู่คณะอยู่อย่างสันติสุข ประชาชนในหัวเมืองต่างๆได้ยินกิตติศัพท์เลื่องลือ ก็ทยอยกันมาอ่อนน้อมขอเป็นลูกคณะบ้านเมืองก็เป็นปึกแผ่นขึ้นทุกที ประกอบกับพื้นที่ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ ท้าวทองมีประชากรมากขึ้น ก็ได้เกณฑ์คนทั้งหมดปั้นฝายขึ้นแห่งหนึ่ง เพื่อใช้เป็นที่เก็บกักน้ำเพื่อทำการเกษตรและเลี้ยงปลา เป็นฝายขนาดใหญ่ คันดินกว้าง 3 เส้น ยาว 70 เส้น สูง 15 วา ฝายขนาดใหญ่นี้สามารถกักเก็บน้ำได้เป็นจำนวนมาก ฝายนี้กั้นน้ำกุดห้วยแคน จึงตั้งชื่อฝายว่าฝายกุดแคน ที่ได้ชื่อว่ากุดแคนเพราะว่าบริเวณลำห้วยมีต้นแคน(ต้นตะเคียน)เป็นจำนวนมาก ใช้เวลาสร้างฝาย 5 ปี เมื่อทำฝายเสร็จมีนกใหญ่ คงเร่ร่อนมาจากที่อื่นเขามายึดที่ทำมาหากิน นกตัวนี้บินอยู่บริเวณฝายน้ำเป็นเวลาเกือบ 1 ปี ก็ไม่ยอมหากินตรงไหน ระหว่างที่นกบินอยู่น้ำในฝายกุดแคนยังไม่เต็มเนื่องจากฝนแล้ง พอนกตัวนี้บินอยู่ก็บันดาลให้ฝนฟ้าตกชุกตลอดฤดูกาล ประชาชนได้ทำนาอย่างอุดมสมบูรณ์ ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ชาวบ้านจึงเชื่อว่านกตัวนี้เป็นนกวิเศษ หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งชื่อว่าบ้านแคนตามนามของต้นไม้ เมื่อฝนตกลงมามากๆน้ำไหลมารวมที่ฝายกุดแคนจึงมีปริมารเอ่อท่วมหมู่บ้าน นกตัวนั้นได้ลงมาลอยน้ำจึงได้ทราบว่าเป็นนกหงส์ นกตัวนั้นก็ได้หากินในฝายกุดแคนตลอดชีวิตไม่ยอมหนีไปไหนจึงทำให้หมู่บ้านอุดมสมบูรณ์ตราบเท่าทุกวันนี้ ต่อมาภายหลังท้าวหงส์ทองพร้อมชาวบ้านจึงเปลี่ยนชื่อจากบ้านแคนมาเป็นบ้านเมืองหงส์ตามชื่อนกวิเศษจนมาถึงทุกวันนี้ ต่อมาอีกไม่นานประชากรในหมู่บ้านมีจำนวนมากขึ้น ท้าวหงส์ทองจึงได้ชักชวนประชากรทำกำแพงเมือง โดยการขุดครองรอบเมืองโดยใช้ดินที่ขุดเป็นกำแพงเมืองเพื่อสะดวกในการรักษาหมู่บ้านให้พ้นจากภัยของศัตรูที่จะมารุกราน โดยเหลือไว้ด้านเดียวเพื่อเป็นทางเข้าคือด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ กว้างประมาณ 5 เส้น เป็นทำเลออกรับศัตรู หมู่บ้านเมืองหงส์ปกครองกันเองเป็นเวลานานหลายชั่วอายุคน จนถึงสมัยขอมเรืองอำนาจ ได้แผ่ขายเขต เมืองหงส์จึงได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของขอม เมื่อขอมหมดอำนาจไทยน้อยก็เข้ามาครอบครองแทน บ้านเมืองหงส์ตกอยู่ใต้อำนาจของไทยน้อยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 1800 เป็นต้นมา เมื่อปี พ.ศ. 2326 ทางราชการได้แต่งตั้งพระธาดา อำนวยเดช มาตั้งบ้านเมืองหงส์เป็นอำเภอได้เดินทางโดยขบวนเกวียนเรื่อยๆจนมาถึงกุดพิมาน ซึ่งเป็นกุดแห่งหนึ่งของห้วยกุดแดง เห็นว่าเหมาะสมจึงหยุดพักผ่อนที่นั้นเป็นเวลา 9 วัน พระธาดา อำนวยเดช จึงเดินทางด้วยม้าสำรวจทำเลหมู่บ้านเมืองหงส์ เห็นว่าหมู่บ้านมีทำเลไม่เหมาะมีคูน้ำล้อมรอบ ขยับขยายเมืองไม่ได้ จึงเดินทางกลับที่พัก และแวะสำรวจพื้นที่บริเวณบ้านหัวช้าง เห็นว่ามีทำเลกว้างขวางเหมาะที่จะตั้งเมืองได้ จึงตั้งบ้านหัวช้างเป็นอำเภอ ชื่ออำเภอหัวช้างต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นอำเภอจตุรพักตรพิมาน เมื่อปี พ.ศ. 2464 (คุณพ่อทองจันทร์ บัวสอน ผู้ให้ข้อมูล) เจดีย์เมืองหงส์ปัจจุบันที่ขาดการดูแล

 
 
 
 
 
 
 นางเศรนี บุญเหลี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลเมืองหงส์
 
เช็คเมล์
คลิกและตอบแบบสอบถามออนไลน์
หน่วยงาน/บริษัท/ห้าง/ร้าน ประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกกับเทศบาลตำบลเมืองหงส์
นายกเทศมนตรี/คณะผู้บริหาร/ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง เทศบาลตำบลเมืองหงส์
เช็คเมล์
ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ
รวมข้อทักท้วงของ สตง. ที่ควรศึกษาสำหรับท้องถิ่น
กำลังหางานทำ คลิกที่นี่เลย
ช่องทางบริการประชาชน  ศูนย์ดำรงธรรม
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ล่าสุด
facebook  เมืองหงส์ หรือ QR Code  ด้านล่าง
ต้องสแกนโดย App  QR Code
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ตรวจสอบสภาพดินฟ้าอากาศ กับกรมอุตุนิยมวิทยา
โหลดเพลงสำคัญในราชพิธี
สร้างอาชีพ 108 ทางเลือก ด้วยตัวเราเอง
อ่านข้อมูลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเมืองหงส์
คำนวณระยะทางได้ที่นี่ครับ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ดูผลงานรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย
รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ - สักสยามินทร์
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
สรุปข่าวมติคณะรัฐมนตรี
สโมสรฟุตบอลร้อยเอ็ดยูไนเต็ด
ใบตรวจผล สลากกินแบ่งรัฐบาล
สมัครงาน