หน้าที่
หัวข้ออื่นๆนอกเหนือเมนูด้านซ้าย
E-Service
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 
รายงานผลการดำเนินการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      
โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.44-005 สายเมืองหงส์ถึงโคกชาด ม.6 ต.เมืองหงส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      
ร่าง TOR โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.44-005 สายเมืองหงส์ถึงโคกชาด ม.6 ต.เมืองหงส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 3,895,898.86 บาท

      
ขออนุมัติราคากลางโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัสต์ติก

      
รายงานการกำหนดราคากลางของงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำและลงลูกรังผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ย บ้านเมืองหงส์ หมู่ที่ 16

            ตามที่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ย บ้านเมืองหงส์ หมู่ที่ 16 เริ่มจากที่นานางชลบุรี   ทาหงส์ ถึงสีแยกทางไปบ้านหนองสระพัง  ระยะทาง 175.00 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 1.50-3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 17 ท่อน และมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 360.00 ลูกบาศก์เมตร  บัดนี้คณะกรรมการได้ร่วมกันกำหนดราคากลางของงานก่อสร้างแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารด้านใน หรือสามารถ DOWNLOAD เอกสาร PDF ด้านล่าง เพื่ออ่านรายละเอียด  หรือหากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถาม งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองหงส์ ที่หมายเลขโทรศัพท์  043-561894
รายงานการกำหนดราคากลางของงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ย บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5

           ตามที่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ย บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 เริ่มจากสวนนายพิชิต  พิมพ์ผา  ถึงถนนสายบ้านเมืองหงส์ - บ้านโคกกลาง  ระยะทาง 490.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 196.00 ลูกบาศก์เมตร  บัดนี้คณะกรรมการได้ร่วมกันกำหนดราคากลางของงานก่อสร้างแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารด้านใน หรือสามารถ DOWNLOAD เอกสาร PDF ด้านล่าง เพื่ออ่านรายละเอียด  หรือหากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถาม งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองหงส์ ที่หมายเลขโทรศัพท์  043-561894
รายงานการกำหนดราคากลางของงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ย บ้านไม้ล่าว หมู่ที่ 17

          ตามที่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ย บ้านไม้ล่าว หมู่ที่ 17 เริ่มจากทางเข้าหนองสิม ถึงที่นานายคำพัฒน์   หงสืชารี  ระยะทาง 1,200.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 216.00 ลูกบาศก์เมตร  บัดนี้คณะกรรมการได้ร่วมกันกำหนดราคากลางของงานก่อสร้างแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารด้านใน หรือสามารถ DOWNLOAD เอกสาร PDF ด้านล่าง เพื่ออ่านรายละเอียด  หรือหากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถาม งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองหงส์ ที่หมายเลขโทรศัพท์  043-561894
รายงานการกำหนดราคากลางของงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ย บ้านโคกชาด หมู่ที่ 6

         ตามที่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ย บ้านโคกชาด หมู่ที่ 6 จากที่นานางดอน  หงส์วิลัย ถึงสุดเขตเทศบาลตำบลเมืองหงส์  ระยะทาง 1,980.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 554.00 ลูกบาศก์เมตร  บัดนี้คณะกรรมการได้ร่วมกันกำหนดราคากลางของงานก่อสร้างแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารด้านใน หรือสามารถ DOWNLOAD เอกสาร PDF ด้านล่าง เพื่ออ่านรายละเอียด  หรือหากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถาม งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองหงส์ ที่หมายเลขโทรศัพท์  043-561894
รายงานการกำหนดราคากลางของงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลูกรังผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ยบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5

        ตามที่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างลงลูกรังผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ย บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 เริ่มจากที่นานายหนูจันทร์  พลอ่อนสา ถึงป่าช้าสาธารณะบ้านโคกกลาง  ระยะทาง 550.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 300.00 ลูกบาศก์เมตร  บัดนี้คณะกรรมการได้ร่วมกันกำหนดราคากลางของงานก่อสร้างแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารด้านใน หรือสามารถ DOWNLOAD เอกสาร PDF ด้านล่าง เพื่ออ่านรายละเอียด  หรือหากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถาม งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองหงส์ ที่หมายเลขโทรศัพท์  043-561894
12 3 4 5
 
 
 
 
 
 
 นางเศรนี บุญเหลี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลเมืองหงส์
 
เช็คเมล์
คลิกและตอบแบบสอบถามออนไลน์
หน่วยงาน/บริษัท/ห้าง/ร้าน ประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกกับเทศบาลตำบลเมืองหงส์
นายกเทศมนตรี/คณะผู้บริหาร/ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง เทศบาลตำบลเมืองหงส์
เช็คเมล์
ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ
รวมข้อทักท้วงของ สตง. ที่ควรศึกษาสำหรับท้องถิ่น
กำลังหางานทำ คลิกที่นี่เลย
ช่องทางบริการประชาชน  ศูนย์ดำรงธรรม
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ล่าสุด
facebook  เมืองหงส์ หรือ QR Code  ด้านล่าง
ต้องสแกนโดย App  QR Code
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ตรวจสอบสภาพดินฟ้าอากาศ กับกรมอุตุนิยมวิทยา
โหลดเพลงสำคัญในราชพิธี
สร้างอาชีพ 108 ทางเลือก ด้วยตัวเราเอง
อ่านข้อมูลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเมืองหงส์
คำนวณระยะทางได้ที่นี่ครับ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ดูผลงานรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย
รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ - สักสยามินทร์
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
สรุปข่าวมติคณะรัฐมนตรี
สโมสรฟุตบอลร้อยเอ็ดยูไนเต็ด
ใบตรวจผล สลากกินแบ่งรัฐบาล
สมัครงาน