หน้าที่
หัวข้ออื่นๆนอกเหนือเมนูด้านซ้าย
E-Service
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 
รายงานกิจการประจำปี 2561

      
รายงานกิจการเทศบาลตำบลเมืองหงส์ ประจำปี 2560 ฉบับที่ 7 ปีที่ 7

      
ชื่อหัวข้อ ลำดับ แสดงผล แก้ไข ลบ รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองหงส์ "รายงานกิจการ ประจำปี 2556 ฉบับที่ 3 ปีที่ 3

      
รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองหงส์ "รายงานกิจการ ประจำปี 2557 ฉบับที่ 4 ปีที่ 4

      
รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองหงส์ "รายงานกิจการ ประจำปี 2558 ฉบับที่ 5 ปีที่ 5

      
รายงานกิจการเทศบาลตำบลเมืองหงส์ ประจำปี ๒๕๕๔ ฉบับที่๑ ปีที่ ๑

      รายงานกิจการเทศบาลตำบลเมืองหงส์ ประจำปี ๒๕๕๔ ฉบับที่๑ ปีที่ ๑     ดาวน์โหลดด้านล่าง
รายงานกิจการเทศบาลตำบลเมืองหงส์ ประจำปี ๒๕๕๕ ฉบับที่๑ ปีที่ ๒

      
 
 
 
 
 
 
 นางเศรนี บุญเหลี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลเมืองหงส์
 
เช็คเมล์
คลิกและตอบแบบสอบถามออนไลน์
หน่วยงาน/บริษัท/ห้าง/ร้าน ประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกกับเทศบาลตำบลเมืองหงส์
นายกเทศมนตรี/คณะผู้บริหาร/ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง เทศบาลตำบลเมืองหงส์
เช็คเมล์
ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ
รวมข้อทักท้วงของ สตง. ที่ควรศึกษาสำหรับท้องถิ่น
กำลังหางานทำ คลิกที่นี่เลย
ช่องทางบริการประชาชน  ศูนย์ดำรงธรรม
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ล่าสุด
facebook  เมืองหงส์ หรือ QR Code  ด้านล่าง
ต้องสแกนโดย App  QR Code
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ตรวจสอบสภาพดินฟ้าอากาศ กับกรมอุตุนิยมวิทยา
โหลดเพลงสำคัญในราชพิธี
สร้างอาชีพ 108 ทางเลือก ด้วยตัวเราเอง
อ่านข้อมูลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเมืองหงส์
คำนวณระยะทางได้ที่นี่ครับ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ดูผลงานรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย
รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ - สักสยามินทร์
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
สรุปข่าวมติคณะรัฐมนตรี
สโมสรฟุตบอลร้อยเอ็ดยูไนเต็ด
ใบตรวจผล สลากกินแบ่งรัฐบาล
สมัครงาน