หน้าที่
หัวข้ออื่นๆนอกเหนือเมนูด้านซ้าย
E-Service
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองหงส์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อและการบริหารงานพัสดุภาครัฐของเทศบาลตำบลเมืองหงส์

      ประกาศเทศบาลตำบลเมืองหงส์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อและการบริหารงานพัสดุภาครัฐของเทศบาลตำบลเมืองหงส์
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองหงส์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

      
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองหงส์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

      
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองหงส์ เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

      ประกาศเทศบาลตำบลเมืองหงส์ เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
รายงานกิจการเทศบาลตำบลเมืองหงส์ ประจำปี 2560

      
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองหงส์ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเมืองหงส์อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี พ.ศ.2561 ต้องไปชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

       รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่องานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองหงส์ โทรศัพท์ 043-561894 หรือ ติดต่อ นายสุเนตร  ทิพสนธ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   โทรศัพท์ 083-6792455
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองหงส์ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเมืองหงส์ อันต้องเสียภาษีประจำปี พ.ศ.2561 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

       รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่องานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองหงส์ โทรศัพท์ 043-561894 หรือ ติดต่อ นายสุเนตร  ทิพสนธ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   โทรศัพท์ 083-6792455
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองหงส์ เรื่อง แจ้งเตือนให้ผู้ประกอบการค้าที่มีป้ายไปชำระภาษีป้าย

      รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่องานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองหงส์ โทรศัพท์ 043-561894 หรือ ติดต่อ นายสุเนตร  ทิพสนธ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   โทรศัพท์ 083-6792455
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองหงส์ เรื่อง ภาษีป้าย

       รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่องานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองหงส์ โทรศัพท์ 043-561894 หรือ ติดต่อ นายสุเนตร  ทิพสนธ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   โทรศัพท์ 083-6792455
12 3 4
 
 
 
 
 
 
 นางเศรนี บุญเหลี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลเมืองหงส์
 
เช็คเมล์
คลิกและตอบแบบสอบถามออนไลน์
หน่วยงาน/บริษัท/ห้าง/ร้าน ประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกกับเทศบาลตำบลเมืองหงส์
นายกเทศมนตรี/คณะผู้บริหาร/ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง เทศบาลตำบลเมืองหงส์
เช็คเมล์
ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ
รวมข้อทักท้วงของ สตง. ที่ควรศึกษาสำหรับท้องถิ่น
กำลังหางานทำ คลิกที่นี่เลย
ช่องทางบริการประชาชน  ศูนย์ดำรงธรรม
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ล่าสุด
facebook  เมืองหงส์ หรือ QR Code  ด้านล่าง
ต้องสแกนโดย App  QR Code
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ตรวจสอบสภาพดินฟ้าอากาศ กับกรมอุตุนิยมวิทยา
โหลดเพลงสำคัญในราชพิธี
สร้างอาชีพ 108 ทางเลือก ด้วยตัวเราเอง
อ่านข้อมูลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเมืองหงส์
คำนวณระยะทางได้ที่นี่ครับ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ดูผลงานรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย
รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ - สักสยามินทร์
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
สรุปข่าวมติคณะรัฐมนตรี
สโมสรฟุตบอลร้อยเอ็ดยูไนเต็ด
ใบตรวจผล สลากกินแบ่งรัฐบาล
สมัครงาน